کنی رئيس گروه وسايل پرنده فوق سبک سازمان هواپيمایی کشوری شد

در حكمي از سوي كاپيتان تورج دهقاني زنگنه معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري محمد كني به سمت رئيس گروه وسايل پرنده فوق سبك سازمان منصوب شد.

همچنين از زحمات آقاي اظهري در طول دوره تصدي در گروه وسايل پرنده فوق سبك سازمان قدرداني شد.

First First First