دوره خلبانی ULCPR

جدول زمانبندی

نام دوره: حمل مسافر خلبان هواپیمای شخصی ULCPRزمان شروع: جمعه 28 آبان 1400مدت زمان: 12 جلسه (مجازی و آنلاین) 60 ساعتهزینه کل دوره: 5،200،000 تومان اقساط
نام دوره: پرواز حمل مسافر خلبان هواپیمای شخصی ULCPR زمان شروع: همزمان با کلاس هامدت زمان: 70 ساعت (تهران و نوشهر) به انتخاب دانشجوهر ساعت پرواز: 1،800،000 تومان یه صورت شارژ 1 ساعته و یا 10 ساعته

شرایط صدور گواهينامه خلباني حمل همراه تفریحي
به شرح زير مي باشد. UL-CPR شرايط صدور گواهينامه
با ريتينگ ناوبري بر روي نوع وسيله پرنده مورد تقاضا UL-PPL أ( دارابودن گواهينامه
ب( دارابودن گواهينامه پزشكي معتبر
ج( گذراندن دوره آموزش تئوري در مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 3
د( گذراندن دوره آموزش پروازي در مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 3
ه( موفقيت در آزمونهاي تئوري برگزار شده مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 3
و( موفقيت در آزمون پروازي برگزار شده توسط معلم خلبان منتخب
ز( دارا بودن حداقل 130 ساعت تجربه پروازي
ح( دارابودن تاييديه حراست سازمان


اختيارات گواهينامه خلباني حمل همراه تفریحي
أ( دارنده اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع وسيله پرنده اي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي
و با رعايت ساير الزامات اين شيوه نامه پرواز شخصي محلي يا ناوبري انجام دهد. VFR داده، در شرايط
ب( دارندۀ اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع هواپيمايي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي داده
و ساير مقررات اين شيوه نامه اقدام به حمل همراه تفريحي)در VFR است تحت نظر مؤسسات مجاز در شرايط
ازاي اخذ وجه و يا غير آن( نمايد.
نوع (ATPL) و يا گواهينامه حمل و نقل هوايي بازرگاني )CPL( ج( دارنده گواهينامه معتبر خلباني بازرگاني
وسيله پرنده مربوطه )بالگرد يا هواپيما( با طي نمودن حداقل 3 ساعت پرواز دو فرمانه محلي با معلم و 1ساعت
پرواز مستقل محلي با وسايل پرنده فوق سبك، منوط به نظريه مثبت معلم خلبان منتخب مربوطه از اختيارات
بر روي همان نوع وسيله پرنده برخوردار است. UL-CPR گواهينامه
که آموزش و آزمون پروازي او بر روي هواپيماي بال پايين بوده UL-CPR د( درصورتيكه دارنده گواهينامه
بخواهد با هواپيماي بال بالا و يا بالعكس پرواز نمايد، بايد نسبت به انجام حداقل 4 ساعت پرواز دوفرمانه با معلم
خلبان مربوطه و 1 ساعت پرواز مستقل تحت نظر مؤسسات آموزشي اقدام نمايند.
بخواهد بر روي مدل ديگري از وسايل پرنده هم نوع وسيله پرنده اي UL-CPR ه( درصورتيكه دارنده گواهينامه
که آموزش و آزمون پروازي آن را داده است پرواز نمايد، بايد حداقل 1 پرواز با معلم خلبان مربوطه بر روي
مدل جديد پرواز نمايد.
و( دارنده گواهينامه در شرايط زير نمي تواند از اختيارات گواهينامه اش استفاده نمايد:
-1 در صورت مصرف مواد الكلي و يا روانگردان
-2 درصورت از دست دادن سلامت پزشكي مورد نياز براي صدور گواهينامه
-3 در صورتيكه در طي 6 ماه با استفاده از اختيارات خود حداقل يك پرواز نداشته باشد. در اينصورت براي
ادامه فعاليت پروازي بايد با يك معلم خلبان چك پروازي شود.
شيوه نامه 7006 – شيوه نامه وسايل پرنده فوق سبك
ويرايش 01 صفحه 65 از 142 آبان 96
-4 درصورت تعليق و يا ابطال گواهينامه توسط سازمان


جمع کل آموزش تئوري = 60 ساعت جمع کل آموزش پروازي = 70 ساعت
130 ساعت = UL-CPR جمع كل ساعت آموزش

تبصره 1: علير غم بند )ج( و )ه(، درصورتيكه دارنده گواهينامه
ديگري پرواز نمايد، مي تواند با گذراندن آموزش و آزمون پروازي نوع وسيله پرنده دوم)بندهاي)د( و )و( در يك مرکز
آموزش مورد تاييد، نسبت به دريافت گواهينامه نوع دوم اقدام نمايد.
تبصره 2: علي رغم بند )د(، ساعات پروازي متقاضياني که قبل از تاريخ اجرايي شدن اين شيوه نامه در خارج از مراکز
آموزش مورد تاييد انجام شده است به عنوان ساعات آموزش پروازي مورد پذيرش مي باشد.


هزینه دوره ULCPR
دوره تئوری 60 ساعت 5/200/000 تومان که 2/200/000 تومان پیش پرداخت و ما بقی به صورت نقد و چک در دو قسط یک ماهه. 30 ساعت پرواز که به صورت شارژی می باشد هر ساعت بستگی به نوع هواپیما از ساعتی 1/800/000 تومان که به صورت 1 ساعت شارژ می تواند اقساطی باشد، کلاس ها یک روز در هفته طی ۴ ماه فشرده می باشد.

برای شهرستانی های گرامی در صورت درخواست پانسیون هماهنگ می شود.


هزینه دوره ULCPR خصوصی
دوره تئوری 60 ساعت 9/200/000 تومان که 4/500/000 تومان پیش پرداخت و ما بقی به صورت نقد و چک در یک قسط یک ماهه. 30 ساعت پرواز که به صورت شارژی می باشد هر ساعت بستگی به نوع هواپیما از ساعتی 1/800/000 تومان که به صورت 1 ساعت شارژ می تواند اقساطی باشد، کلاس ها یک روز در هفته طی ۴ ماه فشرده می باشد.

برای شهرستانی های گرامی در صورت درخواست پانسیون هماهنگ می شود.