دوره معلم خلبانی هواپیما ULIP

دوره معلم خلبانی را هواپیمای شخصی ULIP
ULTRALIGHT INSTRUCTOR PILOT
این دوره ویژه دارندگان گواهینامه خلبانی حمل مسافر با هواپیمای شخصی ULCPR می باشد

ثبت نام این دوره به زودی آغاز می گردد