دوره گرید ناوبری ULNAV

جدول زمانبندی

نام دوره: ناوبری زمینی خلبان هواپیمای شخصی ULNavزمان شروع: جمعه 7 آبانمدت زمان: 3 جلسه (مجازی و آنلاین) 15 ساعتهزینه کل دوره: 2،750،000 تومان اقساط
نام دوره: پرواز گرید ناوبری خلبانی هواپیمای شخصی ULNavزمان شروع: همزمان با کلاس هامدت زمان: 30 ساعت (تهران و نوشهر) به انتخاب دانشجوهر ساعت پرواز: 1،800،000 تومان یه صورت شارژ 1 ساعته و یا 10 ساعته

شرایط صدور ریتينگ پرواز ناوبري

أ( گذراندن دوره آموزش تئوري در مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 2
ب( گذراندن دوره آموزش پروازي در مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 2
ج( موفقيت در آزمونهاي تئوري برگزار شده مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 2
د( موفقيت در آزمون پروازي برگزار شده توسط معلم خلبان منتخب

پس از گذراندن 10 ساعت دوره تئوری و ۳۰ ساعت پرواز شهر به شهر گرید ناوبری دریافت می نماید که در پشت گواهینامه خلبانی شخصی درج می گردد