دوره خلبانی ULPPL

جدول زمانبندی

نام دوره: دوره خلبانی هواپیمای شخصی ULPPLشروع: پنج شنبه 29 مهرمدت زمان دوره: 3ماه (مجازی و آنلاین در تهران)
80 ساعت تئوری هواپیما ،8,000000 تومان
_____________________
خصوصی 1 ماهه (استاد در محل): 12،000،000 تومان
شارژ پروازهای یک ساعته یا 10 ساعته نوشهر:
هر ساعت پرواز نوشهر 1،800،000 تومان
_______________
هر ساعت ایوانکی تهران 1،800،000 تومان
______________________
هرساعت فوردگاه آزادی قزوین 2،300،000 تومان

 آموزش خلبانی

 • آموزش خلباني شامل آموزش تئوري، آزمون تئوري، آموزش پروازي و آزمون پروازي است
 • آموزش هاي تئوري و پروازي بايد حداقل شامل موضوعات مشخص شده در الزامات بخش هفتم باشد.
 • آموزش هاي تئوري بايد توسط استاد واجد شرايط برابر نظامنامه ارائه گردد.
 • آموزش هاي پروازي بايد توسط استاد خلبان مربوطه انجام شود.
 • مدت دوره هاي آموزش تئوري و پروازي بايد برطبق الزامات بخش هفتم باشد.
 • آموزش هاي پروازي بايد بر روي يك نوع وسيله پرنده باشد.

با همکاری کالج هوانوردی عقاب آسمان آبی

کارایی گواهینامه
متقاضی پس از گذارندن این دوره به عنوان خلبان هواپیمای شخصی ULPPL نامیده می شود که می توانید با اجاره و یا خرید هواپیم تا ۲۰ مایلی فرودگاه  پرواز داشته باشد و پس از ادامه دوره CPR, IP هم به عنوان شغل (معلم خلبانی، خلبان هواپیماهای شخصی با دریافت وجه جهت نظارت ، بازرسی، جهاد کشاورزی، نقشه برداری و هر ارگانی ) که دارای این هواپیماها می باشند می تواند از آن استفاده نماید… شما هم در هر شغل و رشته ای هستید می توانید وارد این رشته شوید ، متقاضی پس از گذارندن این دوره به عنوان خلبان هواپیمای شخصی ULPPL نامیده می شود.


شـــرایط پذیـــرش دانشجو:

1.دارای حداقل ۱۵ سال سن برای شروع دروه و 18 سال سن برای پرواز solo و دارای حداقل مدرک دیپلم یا پایان دوره متوسطه اول و یا معادل آن (راهنمایی)
2. داشتن کارت پايان خدمت يا داشتن برگه اشتغال به تحصيل جهت دريافت گواهينامه برای آقايان (معافیت پزشکی با تاییدیه شوارای پزشکی)
3. دارای تابعیت ایرانی و یا تابعیت خارجی با مجوز اقامت و ورود قانونی
4. حداقــل قــد 160 سانتیمتر
5. عدم اعتیاد و نداشتن هیچگونه سابقه کیفری و مجازات کیفری
6. احراز صلاحیت پزشکی طبق استاندارد سازمان هواپیمائی کشوری فوق سبک
7. تدیّن به یکی از ادیان رسمی کشور
8. در صورتی که دارای کارت معافیت پزشکی غیر از مشکلات قلبی ، تنفسی ، سرع ، اعصاب و روان ، نقص عضو و… هستید که در حال حاضر مشکل برطرف گردیده می توانید از طریق شرکت معرفی نامه مدیکال دریافت نماییید.


در صورت درخواست سرویس رفت و برگشت جهت پروازها با هزینه مجزا ارائه می گردد
انجام پروازها در فرودگاه های خصوصی تهران (ایوانکی و آزادی) و فرودگاه نوشهر با انتخاب دانشجو می باشد
ضمناً در فرودگاه نوشهر اقامتگاه رایگان برای دانشجویان در نظر گرفته شده است


کلاس ها مجازی 3 روز در ماه و حضوری 1 روز در ماه می باشد


پرونده آموزشي هنرآموزان بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1. عكس هنرآموز
2. کپی گوتهی معاينه پزشكي و يا کپي گواهينامه پزشكي
3. کپی کارت ملي و شناسنامه
4. کپی گواهينامه خلبانی (درصورت وجود)
5. کپی آخرين مدرک تحصیلی
6. کليه گريدهای طول دوره آموزش
7. نتايج آزمون های آموزش زمینی
8. فرم مشخصات فردی حاوی آدرس محل کار، منزل و شماره تلفن هنرآموز
شيوه نامه 7006 – شيوه نامه وسايل پرنده فوق سبک
ويرايش 01 صفحه 51 از 142 آبان 96
9. کپی و يا اصل قرارداد هنرآموز
10. کپی آخرين پرواز در طول يك سال گذشته
11. تاييديه حراست سازمان | پرونده آموزشی مي تواند کاغذی و الكترونيكی باشد.

شرایط صدور گواهينامه خلباني شخصی UL-PPL 

 • حداقل سن 18 سال تمام.
 • داراي گواهينامه پزشكي مربوطه
 • گذراندن دوره آموزش تئوري دريك مرکز آموزش برابر جدول شماره 1
 • گذراندن دوره آموزش پروازي در مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 1
 • موفقيت در آزمونهاي تئوري برگزار شده توسط مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 1
 • موفقيت در آزمون پروازي برگزار شده توسط معلم خلبان منتخب
 • دارابودن تاييديه حراست سازمان

جمع كل آموزش تئوري 80 ساعت جمع كل آموزش پروازي 30 ساعت
110 ساعت = UL-PPL جمع کل آموزش


 اختيارات گواهينامه خلباني شخصي UL-PPL
أ( دارنده اين گواهينامه مجاز است به عنوان خلبان نوع وسيله پرنده اي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي
و تا شعاع 25 ناتيكال مايلي اطراف فرودگاه و با رعايت ساير الزامات اين شيوه VFR گذرانده است، در شرايط
نامه، پرواز محلي انجام دهد.
باگذراندن 40 ساعت پرواز علاوه بر پروازهاي لازم براي صدور گواهينامه بر روي UL-PPL ب( دارنده گواهينامه
نوع وسيله پرنده اي که آموزش و آزمون پروازي داده است، مجاز به حمل همراه ) بدون اخذ وجه(تا شعاع 25
ناتيكال مايلي اطراف فرودگاه مي باشد. پروازهاي آموزش ناوبري نيز در مجموع اين ساعات محاسبه مي شود.
داراي ريتينگ ناوبري برابر الزامات اين UL-PPL ج( علي رغم بند )أ( و )ب(، درصورتيكه دارنده گواهينامه
شيوه نامه بود، مي تواند از اختيارات خود در پرواز بين دو يا چند فرودگاه نيز استفاده نمايد.
نوع وسيله پرنده مربوطه )بالگرد، هواپيما( باشند، با طي نمودن )PPL( د( دارنده گواهينامه معتبر خلباني سبك
حداقل 5 ساعت پرواز دوفرمانه محلي با معلم و 1ساعت پروازمستقل محلي با وسايل پرنده فوق سبك، منوط به
همان نوع وسيله پرنده )هواپيما، هليكوپتر( را دريافت UL-PPL نظريه مثبت معلم خلبان مربوطه، گواهينامه
مي نمايند.
نوع (ATPL) و يا گواهينامه حمل و نقل هوايي بازرگاني )CPL( ه( دارنده گواهينامه معتبر خلباني بازرگاني
وسيله پرنده مربوطه )بالگرد يا هواپيما( باشند با طي نمودن حداقل 3 ساعت پرواز دو فرمانه محلي با معلم و
1ساعت پرواز مستقل محلي با وسايل پرنده فوق سبك، منوط به نظريه مثبت معلم خلبان مربوطه از اختيارات
همان نوع وسيله پرنده برخودار است. UL-PPL گواهينامه خلباني
از اختيارات پرواز ناوبري ATPL و يا CPL ،PPL و( علي رغم بند )ج(، دارندگان گواهينامه خلباني
برخوردارند.
ز( دارنده گواهينامه در شرايط زير نمي تواند از اختيارات گواهينامه ي خود استفاده نمايد:
-1 در صورت مصرف مواد الكلي و يا روانگردان
شيوه نامه 7006 – شيوه نامه وسايل پرنده فوق سبك
ويرايش 01 صفحه 62 از 142 آبان 96
-2 درصورت از دست دادن سلامت پزشكي مورد نياز براي صدور گواهينامه
-3 در صورتيكه در طي 6 ماه با استفاده از اختيارات خود حداقل يك پرواز نداشته باشد. در اينصورت براي
ادامه فعاليت پروازي بايد با يك معلم خلبان چك پروازي شود.
-4 درصورت تعليق و يا ابطال گواهينامه توسط سازمان


مدارک مورد نیاز جهت کارتابل دانشجویی و معرفی به مدیکال
کپی:1- تمام صفحات شناسنامه 2- کارت ملی پشت و رو 3- گذر نامه 4- کارت پایان خدمت(معافیت یا اشتغال به تحصیل) پشت رو 5- آخرین مدرک تحصیلی که معدل در آن درج شده باشد 6- آدرس کامل منزل و کد پستی و شماره تماس (ثابت و همراه) در‌ یک کاغذ جداگانه دقیق نوشته شود 7- 6 قطعه عکس 3*4 پرسنلی یونی فرم ریت سه خط 8- فرم قرار داد 9- ده میلیون تومان سفته جهت ضمانت پرداخت اقساط و تضمین رعایت اخلاقی و قوانین شرکت
کلیه مدارک فوق در روز مقرر جهت تشکیل پرونده همراه داشته باشید و نیز کلیه مدارک را به صورت اسکن یا با گوشی‌ عکس بگیرید با کیفیت در یک ایمیل با فرمت jpeg ارسال گردد . در قسمت subject ایمیل حتما نام خود فرد ذکر گردد.

ایمیل آموزشگاه:

Pilotacademy.info@gmail.com


مدارک مورد نیاز جهت حراست سازمان
۱- اصل شناسنامه ۲- کارت ملی ۳- کارت پایان خدمت برای آقایان ۴- آخرین مدرک تحصیلی ۵ – کپی شناسنامه پدر یا مادر تمام صفحات ۵- شناسنامه همسر ۶-عکس سه در چهار ریت دار با ریت سه خط ۷-پاسپورت در صورت داشتن 9. در یک کاغذ آدرس کد پستی ، تلفن خود و تمام اعضای خانواده (خواهر برادر) بعلاوه مشخصات دقیق آنها شامل کد ملی ، تاریخ تولد و… 10. معرفی نامه از آموزشگاه و کپی تمام مدارک

اصل تمامی این مدارک رو هنگام مراجعه به حراست سازمان با خود برده تا در آنجا این مدارک توسط مسئول مورد نظر حراست اسکن گردد


مدارک مورد نیاز جهت حراست فرودگاه
به این شرح می باشد تمامی مدارک شناسایی فوق الذکر همچنین گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه که با ارائه معرفی نامه از آموزشگاه می توان گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه را به ترتیب از درمانگاه های دولتی و از دفتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه دریافت نمود که حتما برای انجام آزمایش عدم اعتیاد باید از آموزشگاه معرفی نامه عکس دار یا کپی برابر اصل شده آزمایش خون مدیکال با تاریخ کمتر از یک ماه همراه داشته باشید


هزینه ها و اقساط

دوره تئوری 80 ساعت 8/000/000 تومان که 3/000/000 تومان پیش پرداخت

2/000/000 جلسه اول موقع تشکیل پرونده

1/000/000 یک ماه بعد از شروه دوره

2/000/000 دو ماه بعد از کلا30 ساعت پرواز که به صورت شارژی می باشد هر ساعت بستگی به نوع هواپیما از ساعتی 1/800/000 تومان می تواند طی سی قسط باشد، هزینه کل دوره حدودا 50 میلیون تومان در طی حداقل شش ماه و حداکثر یک سال و نیم می باشد. کلاس ها یک روز در هفته طی ۳ ماه فشرده به صورت آنلاین و حضوری می باشد. طبق درخواست دانشجو پانسیون و ترنسفر در تهران و بیس های دیگر موجود است


فرم ثبت نام